Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 26 augustus 2020

De volgende Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) regelen de gebruikersrelatie met Beedle als een Teams-invoegtoepassing en via de Beedle Guardian-app (beide de “Service” genoemd) die wordt beheerd door Beedle ehf (“ons”, “wij” of “onze”). Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Service gebruikt.

De toegang tot en het gebruik van de Service is afhankelijk van de aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden door de gebruiker. Deze Voorwaarden gelden voor alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt de gebruiker ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als de gebruiker het niet eens is met een deel van de voorwaarden, heeft de gebruiker mogelijk geen toegang tot de Service.

Beschrijving van de Service

De Beedle-invoegtoepassing van Beedle helpt de werklast van docenten te verminderen door gratis modules (Planning, Klassenlijst, Dagboek en Beoordelingen) en een volledige EduSpace-oplossing met twee extra modules (Curriculum en Assessment) aan te bieden. De Beedle Guardian App biedt ouders/verzorgers informatie, waaronder aanwezigheids- en toewijzingsgegevens. Ouders/verzorgers maken hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord aan en loggen in met de inloggegevens van hun kinderen om MS Teams-opdrachten te bekijken.

Gratis proefversie

Beedle is gratis en kan door iedereen met een Microsoft 365 Licentie worden gedownload. Beedle ehf behoudt zich te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor om de algemene voorwaarden van de Gratis Proefversie te wijzigen of de Gratis Proefversie te annuleren.

De Guardian App is beschikbaar als uitbreiding op onze gratis proefversie en kan gratis worden gebruikt voor het schooljaar 20/21.

Verantwoordelijkheid voor gebruikersinhoud

Onze Service stelt gebruikers in staat om bepaalde inhoud op te slaan, te linken, te delen en anderszins beschikbaar te stellen als informatie, tekst, afbeeldingen of ander materiaal. De gebruiker is verantwoordelijk voor inhoud die naar de Service wordt geüpload of in de Service wordt gemaakt, inclusief de rechtmatigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan. Alle rechten, titels en belangen in en op alle gegevens, informatie, tekst, afbeeldingen en andere materialen die aan de Service worden verstrekt, zijn eigendom van de gebruiker, die als enige verantwoordelijk is voor het bepalen of gebruikersinhoud al dan niet legaal, passend, eerlijk en rechtmatig is. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, beveiliging, gegevensopslag, en het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons privacybeleid.

Beperking

De gebruiker stemt ermee in om geen enkel deel van de Service of zijn Documentatie programmatisch of handmatig te kopiëren, wijzigen, aanpassen, decompileren of reverse engineeren, verkopen, distribueren, verzenden of demonteren en dit ook niet aan derden toe te staan. Bovendien is elk gebruik van de Service anders dan voor het beoogde doel ten strengste verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval is Beedle ehf, noch haar bestuurders, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevensverlies, gebruiksverlies, goodwillverlies of andere immateriële verliezen, als gevolg van de toegang van of het gebruik van, of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service; elk gedrag of inhoud van een derde op de Service; alle inhoud die is verkregen van de Service; en ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van de transmissies of inhoud van de gebruikers, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische basis, ongeacht of we al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs ook als met een hierop ingesteld rechtsmiddel het beoogde essentiële doel niet is behaald.

Disclaimer

Het gebruik van de Dienst door de gebruikers is op eigen risico. De Service wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties. Beedle ehf, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal functioneren op elk moment of op elke locatie, dat eventuele fouten of defecten zullen worden gecorrigeerd, dat de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, of dat de resultaten van het gebruik van de Service zullen voldoen aan de gebruikersvereisten.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van IJsland, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service en overstijgen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we mogelijk hebben met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. Als er een herziening van het materiaal plaatsvindt, zullen we proberen een kennisgeving aan te bieden voordat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald. Door toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van onze Service nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, stemt de gebruiker ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als de gebruiker niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.

Contacteer ons

Als er vragen zijn over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op: support@beedle.co

Heb je vragen? Stuur ons een bericht!

support@beedle.co

Locatie

Hoofdkantoor – IJsland
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Zwitserland
Spanje
Zweden
Nederland
Polen

support@beedle.co

Social Media